Jak danit co nejméně? – Zdanění prodeje firemních podílů a akcií v roce 2025

26. 7. 2023

Zdanění prodeje podílů

V článku vám vysvětlím  problematiku zdanění příjmů z prodeje obchodních podílů a akcií a poskytnu vám přehled současné situace, vysvětlím nový zákon a představím legální možnosti minimalizace daňových povinností spojených s těmito transakcemi.

Jaká pravidla pro zdanění příjmů z prodeje podílů platí do konce roku 2024?

Při prodeji podílu ve společnosti mohou nastat dvě situace:

 1. Podíl prodáváte do 5 let od jeho nabytí. Tím se může myslet datum založení společnosti nebo den převodu vlastnictví podílu (koupě). V tomto případě nejsou příjmy z prodeje osvobozeny od daně a daň se musí zaplatit. Do základu daně se započítává rozdíl mezi cenou prodeje a cenou nabytí, přičemž nelze uplatnit daňovou ztrátu. Jako další daňově uznatelné výdaje lze započíst výdaje spojené s uskutečněním prodeje podílu.
 2. Podíl prodáváte po 5 letech jeho držení. V tuto chvíli je zcela osvobozen od daně. Pozor, existují však omezení, na která se toto osvobození nevztahuje:
  • Příjem z úplatného převodu podílu, pokud byl podíl pořízen z obchodního majetku poplatníka a to do 5 let po ukončení samostatné činnosti, pokud poplatník účtoval o podílu nebo jej uváděl v daňové evidenci dle § 4 odst. 4 ZDP.
  • Příjem, který poplatník získá z budoucího úplatného převodu podílu v době do 5 let od jeho nabytí (dle smlouvy o budoucí smlouvě o převodu), i když smlouva o převodu bude uzavřena až po 5 letech od nabytí.
  • Příjem z úplatného převodu podílu odpovídající zvýšení nabývací ceny podílu plněním ve prospěch vlastního kapitálu nebo nabytím podílu od jiného společníka, pokud k úplatnému převodu došlo do 5 let od plnění nebo nabytí.

Zdaňování je ovlivněno taky celkovou výší daňového základu, který je součtem všech příjmů a všech uznatelných výdajů fyzické osoby. Pokud tato částka přesahuje 48násobek průměrné hrubé měsíční mzdy (v roce 2022 – 38 911 Kč), překročená částka je zdaněna sazbou 23 %. Částka pod touto hodnotou podléhá sazbě 15 %.

Příklad zdanění prodeje podílů:

Pan Novák je zaměstnaná osoba a v roce 2022 vydělal v práci 800 tisíc Kč hrubého. Současně v tomto roce prodal podíl ve společnosti, který vlastnil od roku 2020, za 5 milionů Kč (tedy nesplnil časový test 5 let). Pořizovací cena tohoto podílu byla 1 milion Kč. Neměl žádné další příjmy.

Daňový základ pana Nováka za rok 2022 činí 4 800 000 Kč (5 mil. – 1 mil. + 800 tisíc). Z toho bude část zdaněna sazbou 15 % ve výši 1 867 728 Kč (38 911 Kč * 48) a zbývající část sazbou 23 %, tedy 2 932 272 Kč. Celkově pan Novák zaplatí 923 741 Kč (280 159 Kč + 674 422 Kč – 30 840 Kč), pokud neuplatňuje žádné další slevy než slevu na poplatníka.

Za rok 2023 budou příjmy zdaněny stejně, s jedinou změnou – průměrná hrubá mzda se zvýší. Pro rok 2023 je průměrná mzda stanovena na 40 324 Kč (podle vyhlášených parametrů nařízení 290/2022 Sb.). To způsobí nárůst stropu pro 15% daň na 1 935 552 Kč.

Jak se změní zdanění prodeje podílů po přijetí zákona v roce 2025?

Mezi hlavní faktory, které ovlivní vyšší zdanění, patří dvě opatření:

 1. Souhrnný limit 40 mil. Kč na osvobození příjmu z prodeje cenných papírů a podílů v obchodní korporaci za stejné zdaňovací období. Pokud příjem z prodeje přesáhne tento limit, zbytek příjmu podléhá zdanění.
 2. Od roku 2024 se plánuje snížení hranice pro zvýšenou daňovou sazbu na 36násobek průměrné mzdy. Pokud předpokládáme, že průměrná hrubá mzda vzroste o 4 % v roce 2024, tedy přibližně na 42 tisíc Kč, sazba 23 % bude uplatňována na příjmy nad 1,5 milionu Kč.

Rozebereme dva modelové příklady:

 1. Prodej společnosti za 60 mil. Kč – s časovým testem 5 let
  Pan Novotný je jediným vlastníkem společnosti ABC s.r.o. od roku 2010. V roce 2024 se mu podařilo tuto společnost prodat za 60 milionů Kč, přičemž splnil časový test 5 let. Základní kapitál společnosti činí 5 milionů Kč. Příjem z prodeje činí tedy 55 milionů Kč, z čehož 40 milionů Kč je osvobozeno od daně (díky splnění časového testu) a 15 milionů Kč tvoří daňový základ. Pan Novotný v roce 2024 žádné jiné příjmy neměl. Pan Novotný bude muset zaplatit 15 % z 1,5 milionu Kč a 23 % z 13,5 milionu Kč. Celková částka daně činí 3,3 milionu Kč (225 tis. Kč + 3 105 tis. Kč – 30 tis. Kč). Pokud by stejný prodej provedl v roce 2023, neplatil by žádnou daň
 2. Prodej společnosti za 5 mil. Kč – bez časového testu 5 let
  Pan Novák je zaměstnaná osoba a v roce 2025 vydělal v práci 800 tisíc Kč hrubého. Současně v tomto roce prodal podíl ve společnosti, který vlastnil od roku 2021, za 5 milionů Kč (tedy nesplnil časový test 5 let). Cena tohoto podílu byla 1 milion Kč. Neměl žádné další příjmy. Daňový základ pana Nováka za rok 2024 činí 4 800 000 Kč (5 mil. – 1 mil. + 800 000).Z toho bude část zdaněna sazbou 15 % ve výši 1,5 milionu Kč (42 000 Kč * 36) a zbývající část sazbou 23 %, tedy 3 300 000 Kč. Celkově pan Novák zaplatí 954 000 Kč (225 000 + 759 000 – 30 000), pokud neuplatňuje žádné další slevy než slevu na poplatníka. V porovnání se stejnými příjmy v roce 2022 pan Novák zaplati o 30 000 Kč více.

Jak můžete tyto daně minimalizovat?

Prodávejte po částech: Místo prodeje všech podílů najednou se můžete zamyslet nad postupným prodejem, který rozloží příjmy z prodeje do několika zdaňovacích období. Tím lze minimalizovat daňovou zátěž a snížit riziko překročení souhrnného limitu pro osvobození od daně.

Pokud jste jediným vlastníkem společnosti s ručením omezeným, máte možnost rozdělit firmu na několik podílů a postupně je prodávat. V případě účasti více společníků bude nutné získat schválení valné hromady. V obou případech je povinné uvést informace o rozdělení podílů do společenské smlouvy. Také můžete zvážit vytvoření kmenových listů, které usnadní proces převodu podílů. Dozvěďte se více informací o tom, jak přenechat minoritní podíl hlavnímu manažerovi.

Udělejte prodej v roce 2024: Změny zákona vstoupí v platnost až od začátku roku 2025, tedy skutečného zdaňovacího období se ohlášené změny nedotknou. Pokud plánujete prodej své společnosti, je čas vážně o tom přemýšlet, protože od příštího roku budete muset počítat také s daňovými povinnostmi. Tato rada platí zejména pro ty, kteří již splnili časový test 5 let.

I když převod podílu společnosti často trvá delší dobu, pro účely zdanění je důležité, kdy jste podepsali smlouvu a obdrželi příjem z prodeje.

Nezapomínejte na vedlejší výdaje: Při prodeji společnosti se téměř vždy vyskytují značné náklady na právní a poradenské služby. Tyto výdaje jsou daňově uznatelné a mohou vám pomoci snížit daňovou povinnost i v letošním roce.

Prodej přes právnickou osobu: V případě prodeje podílu na obchodní korporaci právnickou osobou může být výnos osvobozen od daně, pokud právnická osoba na dané obchodní korporaci vlastnila alespoň 10% podíl na základním kapitálu po dobu 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců. V ostatních případech uvedených v tomto článku se jedná o daň z příjmů fyzických osob.

Komplexní postup na prodej firmy najdete v našem článku.

Jak to dopadne?

Celkově jsou opatření zaměřená na snížení příjmů z kapitálového majetku, jako jsou cenné papíry a podíly ve společnostech. Tyto změny převážně ovlivní střední a velké společnosti, kde je malý počet fyzických osob na vlastnictví podílů. Obecně se doporučuje zvážit prodej firmy v předstihu a provést veškeré potřebné kroky, například rozdělení majetku do několika podílů.

Vláda již odsouhlasila konsolidační baliček. A opatření o zdanění obchodních podílů začne platit v roce 2025.

Článek má pouze informativní charakter a vychází z veřejně dostupných dat k 21. říjnu 2023. Pokud máte konkrétní případ zdanění prodeje podílů, rádi vám poradíme.

Ocenit firmu před prodejem online a zdarma

Ocenit firmu před prodejem můžete pomoci naši online kalkulačky. Rychlé a bez poplatků dostanete výslednou hodnotu firmy plus mezioborové porovnaní základních finančních ukazatelů.