Kalkulačka pro oceňování podniku a finanční analýza firmy online

Než se pustíte do výpočtu:

 1. Výpočet ocenění firmy a ekonomických ukazatelů vám zabere 15 minut
 2. Pro snadné vyplňování údajů doporučujeme použít počítač nebo tablet
 3. Pokud chcete rychlý výpočet, využijte naši Zjedudušenou kalkulačku
 4. Připravte si Rozvahu a Výkaz zisku a ztráty za poslední 3 roky
 5. Metoda využívaná v této kalkulačce je založena na Ekonomické přidané hodnotě a diskontovaném cash-flow
 6. Po výpočtu naleznete odhad tržní hodnoty podniku spolu s finančními ukazatelis podrobným popisem. Ukázka výsledků je zde
 7. Porovnáme společnost využitím relevantních dat ze všech odvětví v ČR
 8. Pokud budete chtít, výstup z kalkulačky se vám zašle na e-mailovou adresu. Příklad PDF zde
 9. Všechny poskytnuté údaje budou zpracovány s nejvyšší mírou důvěrnosti, zůstanou striktně anonymní a nikdy nebudou zveřejněny.

Návod:

 • Pro výpočet tržní hodnoty podniku a relevantní porovnání finančních ukazatelů s konkurenčními firmami je klíčové detailně vyplnit všechny položky.
 • Pokud si nejste jisti, nebo nechcete sdílet určité informace, můžete některé položky ponechat nevyplněné. V tom případě však výsledky nebudou zohledňovat důležité faktory.

Charakterizujte odvětví a stav společnosti Jak na to: Oznámkujte pravdivost tvrzení na škále 1 až 5, Kdy 1 = Určitě ne, 5 = Určitě ano

Společnost je závislá na vedení majitele

Společnost vlastní finální produkt a koncového zákazníka

Konkurence na trhu je velká

Existují značné bariéry pro vstup nové konkurence

Společnost má diferencované portfolio dodavatelů

Společnost má diferencované portfolio odběratelů

Krok 1 z 4

Návod:

Vyplňujte údaje do rozvahy v celých tisících Kč a používejte netto hodnoty. Názvy v řádcích kalkulačky se přesně shodují s názvy z účetních výkazů.

Pokud některou položku ve svých výsledcích nemáte, ponechte na jejím místě hodnotu 0.

Doporučujeme vyplňovat hodnoty co nejpřesněji, ale je možné je zaokrouhlit maximálně na dva řády (např.: 35758 -> 35800).

Upozornění: v účetních výkazech je sloupec s daty z minulého roku umístěn vpravo, zatímco aktuální data jsou vlevo. Při vyplňování v online kalkulačce na to dávejte pozor, roky jsou seřazené zleva napravo.

Aktiva202120222023
Aktiva celkem
Stálá aktiva
Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý finanční majetek
Oběžná aktiva
Zásoby
Pohledávky
Dlouhodobé pohledávky
Krátkodobé pohledávky
Ostatní pohledávky
Krátkodobý finanční majetek
Peněžní prostředky
Časové rozlišení aktiv
Pasiva202120222023
Pasiva celkem
Vlastní kapitál
Cizí zdroje
Rezervy
Závazky
Dlouhodobé závazky
Krátkodobé závazky
Časové rozlišení pasiv

Předchozí krok Krok 2 z 4

Návod:

Vyplňujte údaje do rozvahy v celých tisících Kč. Názvy v řádcích kalkulačky se přesně shodují s názvy z účetních výkazů.

Pokud některou položku ve svých výsledcích nemáte, ponechte na jejím místě hodnotu 0. V případě záporných hodnot je uveďte s mínusem.

Doporučujeme vyplňovat hodnoty co nejpřesněji, ale je možné je zaokrouhlit maximálně na dva řády (např.: 35758 -> 35800).

Upozornění: v účetních výkazech je sloupec s daty z minulého roku umístěn vpravo, zatímco aktuální data jsou vlevo. Při vyplňování v online kalkulačce na to dávejte pozor, roky jsou seřazené zleva napravo.

Výkaz zisku a ztráty202120222023
Tržby celkem
Tržby z prodeje výrobků a služeb
Tržby za prodej zboží
Výkonová spotřeba
Změna stavu zasob vlastní činnosti
Aktivace
Osobní náklady
Úpravy hodnot v provozní oblasti
Ostatní provozní výnosy
Ostatní provozní náklady
Provozní výsledek hospodaření (+/-)
Finanční výsledek hospodaření
Výsledek hospodaření před zdaněním

Předchozí krok Krok 3 z 4

Tržní hodnota společnosti

* Tato hodnota odpovídá zmíněným ekonomickým modelům, našim zkušenostem a současné situaci na trhu. V každém konkrétním případě se cena za prodej odvíjí od nabídky investora, ketrý má zájem vaši firmu koupit. Tuto hodnotu můžete použít pro vyjednávání o prodejní ceně.

Finanční analýza společnosti

EBITDA marže

Poměr EBITDA/tržby, také známý jako EBITDA marže, někdy ROS je finanční ukazatel používaný při analýze provozní výkonnosti společnosti. Měří ziskovost operací společnosti porovnáním jejích zisků před úroky, zdaněním, odpisy a amortizací (EBITDA) s celkovými příjmy z hlavní činnosti. Průměrná hodnota pro Váš obor je .

Více informací

Ukazatel EBITDA/tržeb poskytuje několik pohledů na finanční zdraví společnosti:

 • Ziskovost: Pomáhá posoudit schopnost společnosti generovat provozní zisky v poměru k jejím tržbám. Vyšší EBITDA marže ukazuje na vyšší ziskovost a efektivitu při přeměně tržeb na zisk.
 • Provozní efektivita: Umožňuje investorům a analytikům vyhodnotit, jak dobře společnost řídí své náklady a provozní náklady v poměru k jejím příjmům.
 • Stabilita a udržitelnost: Konzistentní a zdravá marže EBITDA v průběhu času ukazuje na stabilitu v provozu společnosti. Naznačuje, že společnost má udržitelný obchodní model a dokáže odolat výkyvům trhu.
 • Srovnatelnost: Poměr EBITDA/tržby umožňuje srovnání mezi společnostmi působícími na různých trzích nebo v různých odvětvích. Poskytuje standardizované měřítko pro hodnocení a srovnávání ziskovosti bez ohledu na odchylky v daňových sazbách, úrokových nákladech, odpisových zásadách nebo praktikách amortizace.
 • Investiční potenciál: Investoři při hodnocení potenciálních investic často zvažují marži EBITDA. Vysoká marže EBITDA může naznačovat schopnost společnosti generovat silné peněžní toky a potenciálně nabízet lepší výnosy.
 • Omezení: Nezahrnuje neprovozní výnosy a náklady, jako jsou úrokové výnosy nebo náklady, daně a jednorázové položky. Navíc neodráží kapitálovou strukturu společnosti ani dopad odpisů a amortizace na hodnotu jejích aktiv.

Proto, zatímco poměr EBITDA/tržby poskytuje cenné poznatky, měl by být používán ve spojení s dalšími finančními metrikami a kvalitativní analýzou k vytvoření komplexního pohledu na finanční výkonnost a vyhlídky společnosti.

Rentabilita aktiv (ROA)

Rentabilita aktiv je ukazatel, který vyjadřuje, jak dobře společnost využívá svá aktiva k generování zisku. ROA se vypočítává jako poměr čistého zisku k celkové hodnotě aktiv. EBIT / Celková aktiva, EBIT - zisk před úroky a zdaněním. Průměrná hodnota pro Váš obor je .

Více informací

Rentabilita aktiv (Return on Assets, ROA) je dalším klíčovým ukazatelem, který pomáhá posoudit efektivitu využívání aktiv společnosti ke generování zisku.

 • Hospodaření s majetkem: ROA je úzce spojen s tím, jak efektivně společnost využívá své aktiva ke generování zisku. Efektivní využití aktiv znamená, že společnost dosahuje vyšší ROA.
 • Stabilita: Stabilita je důležitým faktorem při hodnocení ROA. Konzistentní a udržitelná ROA ukazuje na stabilitu výkonnosti společnosti a její schopnost dosahovat trvalého zisku z aktiv.
 • Lehká porovnatelnost uvnitř odvětví: Pro srovnání ROA mezi společnostmi v odvětví je důležité, aby byly dodržovány standardy a metodologie pro výpočet ROA. To umožňuje investorům porovnávat výkonnost různých společností a identifikovat ty s vysokou rentabilitou aktiv.

Pro výrobní společnosti je ROA jeden z nejdůležitějších ukazatelů, protože takové firmy často vlastní drahá hmotná aktiva a musí zabezpečit stabilní návratnost těchto aktiv. Rentabilita aktiv nad 10% signalizuje vysokou kvalitu managementu firmy.

Celkové zadlužení

Vyjadřuje poměr celkového dluhu k celkové hodnotě aktiv společnosti. Vyšší hodnota celkové zadluženosti naznačuje vyšší finanční zatížení a riziko pro společnost, zatímco nižší hodnota indikuje menší závislost na dluhu a větší finanční stabilitu. Cizí kapitál / Celková aktiva. Průměrná hodnota pro Váš obor je .

Více informací

Celková zadluženost nemá univerzálně optimální hodnoty, a investoři obecně nejsou ochotni investovat do vysoce zadlužených firem. Vyšší míra zadlužení může zvýšit riziko a omezit důvěru investorů.Za vysokou zadluženost se považuje úroveň více jak 50 %, max 70 % celkového kapitálu. Ukazatel Celková zadluženost poskytuje informace o následujících aspektech:

 • Odhaluje finanční riziko: Obecně platí, že vyšší zadluženost může signalizovat vyšší riziko neschopnosti splácet dluhy, zatímco nižší zadluženost naznačuje finanční stabilitu.
 • Prostor potenciálů: Nízká míra zadluženosti může společnosti poskytnout výhodu při získávání půjček od bank a jiných finančních institucí. Nízká zadluženost naznačuje finanční stabilitu a vyšší schopnost splácet úvěry, což může vést k větší dostupnosti finančních prostředků pro investice, například koupě nového zařízení nebo stroje.
 • Finanční páka: Někdy je využití cizích zdrojů vhodné pro firmu, zejména pokud náklady na úvěr jsou nižší než náklady na vlastní kapitál (WACC). Vytvoření kladné finanční páky znamená, že společnost dosahuje vyššího výnosu na investovaný kapitál prostřednictvím použití půjček. Tedy nevyužití cizího kapitálu může signalizovat neefektivní řízení kapitálu.
 • Neposkytuje informace o nákladovosti úvěrů: Ukazatel Celková zadluženost sám o sobě neposkytuje informace o nákladovosti půjček, úrokových sazbách či podmínkách úvěrů. Další analýza je potřebná k porozumění těmto aspektům a pro celkovou hodnotu finančního zdraví společnosti.

Je důležité, aby analýza zadluženosti společnosti zahrnovala i další finanční ukazatele a prováděla se v kontextu konkrétního odvětví a trhu, aby se získal komplexní obraz o finančním stavu a rizicích společnosti.

Pohotová likvidita (L2)

Pohotová likvidita je ukazatel, který měří schopnost společnosti splatit své krátkodobé závazky pomocí dostupných aktiv. Vypočítává se jako poměr likvidních aktiv (jako hotovost, bankovní účty a krátkodobé pohledávky) k celkovým krátkodobým závazkům společnosti. Průměrná hodnota pro Váš obor je .

Více informací

Vzorec pro výpočet Pohotové likvidity je následující:

L2 = (Peněžní prostředky + Krátkodobé pohledávky + Krátkodobé finanční investice) / Krátkodobé závazky

Pohotová likvidita (L2) je ukazatel, který pomáhá hodnotit schopnost společnosti splácet krátkodobé závazky z nejlikvidnějších aktiv. Obecně lze říct, že hodnota by se měla přibližovat k 1. Hodnota menší než 0,6 se považuje za rizikovou, zatímco hodnota vyšší než 3 signalizuje neefektivní hospodaření s kapitálem. Zde je několik bodů, které odrážejí význam a využití ukazatele Pohotová likvidita:

 • Krátkodobá finanční stabilita: Vyšší hodnota ukazatele naznačuje větší finanční stabilitu a likviditu společnosti v krátkodobém horizontu.
 • Placení dodavatelů: Ukazatel Pohotová likvidita je užitečný při hodnocení schopnosti společnosti splácet své dodavatele včas. Vyšší hodnota ukazatele naznačuje, že společnost má dostatek likvidních aktiv, aby mohla uspokojit své závazky vůči dodavatelům.
 • Flexibilita v případě nouze: Vyšší hodnota ukazatele Pohotová likvidita znamená, že společnost má dostatečnou rezervu likvidních aktiv pro případ nepředvídatelných událostí, nouzových situací nebo případného poklesu tržeb.
 • Omezení: Nezohledňuje kvalitu a zhodnocení aktiv společnosti. Pohotová likvidita také neukazuje schopnost generovat trvalé příjmy a dlouhodobé růstové příležitosti.

Je důležité, aby manažeři a investoři využívali ukazatel Pohotová likvidita ve spojení s dalšími ukazateli a pečlivě analyzovali kontext a specifika daného odvětví a společnosti.

dnů Doba obratu aktiv

Doba obratu aktiv je ukazatel, který měří, jak rychle společnost dokáže proměnit svá aktiva na peníze prostřednictvím prodeje zboží nebo poskytování služeb. Propočet doby obratu aktiv se provádí jako poměr celkových aktiv k celkovým tržbám. Průměrná hodnota pro Váš obor je .

Více informací

Vzorec pro výpočet Doba obratu aktiv ve dnech je následující:

Doba obratu aktiv = ( Celková aktiva / Celkové tržby ) * 360

Zde jsou některé body, které odrážejí význam a využití ukazatele Doba obratu aktiv:

 • Efektivnost využití aktiv: Ukazatel Doba obratu aktiv poskytuje informace o efektivnosti, jakou společnost využívá svá aktiva k generování tržeb. Vyšší hodnota ukazatele naznačuje, že společnost úspěšně využívá svá aktiva a dokáže je rychle proměnit na peníze.
 • Zásoby a pohledávky: Ukazatel je užitečný při hodnocení efektivnosti správy zásob a pohledávek. Nižší hodnota ukazatele může naznačovat, že společnost má problémy s rychlým obratem svých zásob nebo vymáháním pohledávek, což může vést k blokaci kapitálu.
 • Likvidita: Doba obratu aktiv také poskytuje informace o likviditě společnosti. Vyšší hodnota ukazatele naznačuje, že společnost má dostatek likvidních prostředků a je schopna rychle proměnit svá aktiva na peníze, což přispívá k finanční stabilitě.
 • Srovnání s konkurencí a odvětvím: Ukazatel umožňuje srovnání efektivity využití aktiv mezi společnostmi v různých odvětvích nebo konkurencí. Porovnání s průměrnými hodnotami v odvětví může poskytnout informace o relativním výkonu společnosti.
 • Omezení: Je důležité mít na paměti, že ukazatel Doba obratu aktiv může být ovlivněn různými faktory, jako jsou sezónnost, odvětví nebo specifické obchodní podmínky. Ukazatel také nezohledňuje kvalitu tržeb a marže. Je třeba analyzovat tento ukazatel ve spojení s dalšími finančními metrikami a pečlivě zohlednit kontext a specifika společnosti a odvětví.

Společnost by měla sledovat vývoj ukazatele Doba obratu aktiv a identifikovat oblasti, kde je možné zlepšit efektivitu využití aktiv a optimalizovat celkový finanční výkon.

Děkujeme, že jste využili naši kalkulačku. Doufáme, že data a informace pro Vás byly přínosné. Pokud máte nějaké dotazy nebo potřebujete pomoci, budeme rádi pokud nám napíšete.

Rychlý kontakt

Vaše dotazy rád zodpovím na e-mailu nebo na telefonu

Jiří Galík