Diskontované Cash-Flow: metoda ocenění při prodeji firmy

22. 11. 2023

Cash-flow diskontovaní akvizice metody ocenění

V tomto článku se zaměřujeme na význam cash-flow při ocenění firem. Prozkoumáváme klíčové aspekty jako diskontování a čistá současná hodnota. Také zjistíme, jak funguje metoda diskontovaného cash-flow a jak mohou naše nástroje pomoci v komplexním hodnocení podniků.

Význam Cash-Flow v akvizicích a finanční analýze

Cash-flow, neboli peněžní tok, je zásadním finančním prvkem pro úspěch a stabilitu každé firmy. Jeho důležitost se zvláště zesiluje v kontextu akvizic a převzetí firem, kde představuje klíčový ukazatel pro potenciální investory a kupující. Rozumění cash-flow je nezbytné pro odhalení skutečného finančního zdraví a výkonnosti podniku.

V kontextu akvizice je cash-flow často primárním měřítkem pro hodnocení atraktivity a životaschopnosti firmy. Nejenže odráží schopnost firmy generovat peněžní prostředky, ale také poskytuje důležitou perspektivu pro posouzení její budoucí udržitelnosti a růstového potenciálu.

Základní principy 

Ve skutečnosti za řízením peněžních toků stojí celé finanční rozhodování a plánování podniku. Obecně řečeno, naším cílem je mít zítra více peněz než včera, ale zároveň potřebujeme dostatek prostředků i pro dnešní provoz.

Význam časového faktoru v cash-flow je nesmírně důležitý, někdy dokonce klíčový. Při zvažování hodnoty milionu korun dnes a za rok dospějeme k jednoduché myšlence, že mít milion nyní je atraktivnější než mít jej až příští rok. Důvody jsou různé, ale základem je ztráta hodnoty peněz v čase, způsobená faktory jako:

  • Inflace
  • Ušlé příležitosti (například možnost investovat a získat vyšší výnos)
  • Míra rizika (nejistota budoucího vývoje a schopnosti dlužníka splatit dluh)
  • Ztráta likvidity (peníze v ruce mohou být použity v nouzi atd.)

Diskontování a Čistá Současná Hodnota

Vzhledem k tomu, že hodnota peněz časem klesá, je důležité tuto ztrátu hodnoty kompenzovat určitým výnosem. Zde přichází na řadu koncept diskontování, který upravuje budoucí finanční hodnoty o požadovanou míru výnosu. Příkladem může být výpočet čisté současné hodnoty (ČSH):

ČSH = Hodnota peněz v budoucím roce / (1 + míra výnosu)

Příklad zhodnocení 2 milionu při výnosové míře 10%:

2 mil. Kč v roce 2023 = 2.2 mil. Kč v roce 2024 / (1 + 0,1)

Pro dlouhodobější investice je potřeba počítat se složeným úročením. Například, pokud z 2 milionů Kč s úrokem 10% získáte za rok 2.2 milionu Kč a tyto peníze necháte další rok, na konci druhého roku dosáhnete částky 2.42 milionu Kč. Tento vztah lze vyjádřit jako:

ČSH * (1 + míra výnosu)^počet let = Hodnota peněz v budoucnosti 

2 mil. Kč * (1 + 0,1)^2 = 2.42 mil. Kč


Porovnání čisté současné hodnoty investičních možností 

Při rozhodování o investicích je užitečné porovnávat hodnoty peněz z různých časových období. Jako příklad vezměme situaci, kdy uvažujeme o roční výnosnosti 10%. Klíčovou otázkou je: Co je pro nás výhodnější – získat 15 milionů Kč za 6 let nebo 10 milionů Kč za dva roky?

  1. Varianta: 15 mil. Kč / (1 + 0,1)^6 = 8,46 mil. Kč

Tento výsledek ukazuje, že rovnocenná hodnota 15 milionů Kč za 6 let při výnosové míře 10% je v současné době 8,46 milionu Kč

      2. Varianta: 10 mil. Kč / (1 + 0,1)^2 = 8,26 mil. Kč

Zde současná hodnota odpovídající 10 milionům Kč za dva roky je přibližně 8,26 milionu Kč.

Porovnáním obou variant zjistíme, že současná hodnota první varianty (8,46 mil. Kč) je vyšší než hodnota druhé varianty (8,26 mil. Kč). To znamená, že z pohledu současné hodnoty peněz je první varianta výhodnější.

Výběr vhodné investice

V praxi mohou různí investoři mít odlišné názory na výběr mezi těmito dvěma možnostmi. Rozdíly v názorech obvykle vyplývají z rozdílných předpokladů o úrokových mírách. Někteří investoři mohou mít přístup k investicím s návratností 15%, zatímco jiní mohou preferovat bezrizikové investice s nižší výnosností okolo 5%. Výběr nejvhodnější investiční možnosti se tedy bude lišit v závislosti na individuálních preferencích a dostupných možnostech jednotlivých investorů nebo podniků.

Budoucnost a výnosnost jsou spojeny s nejistotou. Při výpočtech nelze předpokládat 100% jistotu návratnosti investic. Je třeba zohlednit různé faktory rizika, které se liší podle odvětví, velikosti podniku, země působení, finanční situace a dalších. Každé odvětví má svou specifickou rizikovou přirážku, která se přičítá k požadovanému výnosu. 

Cash-flow a EBITDA

Rozlišujeme cash-flow firmy na provozní, finanční a investiční. Provozní CF je tvořen hlavní činností firmy, zahrnuje změny stavu zásob, pohledávek, peněz, výsledku hospodaření, zaplacení nebo přijetí krátkodobých závazků. Finanční CF odráží změny vlastního kapitálu nebo dlouhodobého cizího. Investiční CF se týká stálých aktiv a jejich odpisů. Záporný CF pro nás znamená odtok prostředků, kladný je naopak přítokem.

Ne všechny podniky zveřejňují svůj cash-flow (CF), avšak je nezbytné, aby s tímto faktorem počítaly. Chceme-li zjistit, kolik finančních prostředků plynulo do podniku před jejich rozdělením mezi vlastníky, úhradou úroků, či reinvesticí do majetku, můžeme využít ukazatele EBITDA. Tento ukazatel odhaluje klíčové aspekty finančního hospodaření, mezi něž patří i odpisy.

Odpisy reprezentují náklady (nikoli výdaje) vynaložené na dlouhodobý majetek, které jsou účtovány rovnoměrně v čase. Jedná se o prostředky, které byly v minulosti investovány do podniku a postupně se vrací zpět.

V českém kontextu je EBITDA definována jako provozní výsledek hospodaření plus odpisy. Tento ukazatel nám umožňuje odhalit skutečnou míru zisku za dané období, a to před zdaněním, zaplacením nákladů spojených se zdroji financování a před dalšími investičními aktivitami, které podnik může, ale nemusí, provádět.

Diskontované Cash-Flow a ocenění podniku

Jednou z klíčových aplikací cash-flow ve financích je ocenění podniku. Metoda diskontovaného cash-flow (DCF) je široce uznávaným přístupem k ocenění firmy nebo investičního projektu. Tato metoda spočívá v převedení očekávaných budoucích peněžních toků na jejich současnou hodnotu, což nám umožňuje ocenit podnik v současných termínech. 

Základy Metody DCF

Metoda DCF vychází z předpokladu, že hodnota podniku se rovná současné hodnotě všech budoucích cash-flow, které firma generuje. Ocenění zahrnuje několik klíčových kroků:

  • Prognóza budoucích Cash-flow: Je třeba odhadnout budoucí peněžní toky firmy. Toto zahrnuje analýzu tržeb, nákladů, pracovního kapitálu, investic a dalších faktorů ovlivňujících cash-flow.
  • Výpočet diskontní sazby: Je nutný výběr vhodné diskontní sazby, reflektující rizika spojená s podnikem. Diskontní sazba je často určena jako vážený průměr nákladů na kapitál (WACC), zahrnující náklady na vlastní a cizí kapitál.
  • Diskontování budoucích Cash-flow: Budoucí peněžní toky se diskontují zpět na současnou hodnotu pomocí zvolené diskontní sazby, což umožňuje porovnat budoucí příjmy s jejich současnou hodnotou.
  • Součet současných hodnot: Celková současná hodnota všech budoucích cash-flow po odečtení čistých dluhů představuje hodnotu podniku

Vzorec, který se využívá k výpočtu, rozděluje výpočet na viditelný horizont (obvykle kolem 5 let), kde odborníci v odvětví mohou navrhnout CF, a také na zbývající hodnotu, kterou lze počítat jak pomocí výnosové, tak i majetkové metody. Majetková metoda počítá s očekávanou zůstatkovou cenou majetku na konci posledního odhadovaného období. Pro výnosovou metodu je vzorec následující:

vzorec Metody DCF

Význam metody v praxi

Metoda DCF je cenným nástrojem pro investory a finanční analytiky, jelikož poskytuje dobrý nástroj pro ocenění hodnoty podniku. Je však důležité mít na paměti, že přesnost výsledků metody DCF závisí na správnosti odhadů budoucích cash-flow a vhodném výběru diskontní sazby.

Ocenění podniku je však komplexní úloha, která zahrnuje řadu dalších faktorů, nejistot a rizik. V tomto ohledu přichází na řadu naše expertíza a pokročilé nástroje. Naše online kalkulačka pro ocenění podniku je navržena tak, aby integrovala různé aspekty finanční analýzy, včetně hodnoty majetku a ekonomické přidané hodnoty. Tento nástroj vám poskytne komplexní a realistický pohled na hodnotu vašeho podniku, ať již pro potřeby prodeje, investic, nebo strategického plánování.

Pro další poradenství a hlubší porozumění se neváhejte obrátit. Jsme zde, abychom vám poskytli ucelenou a profesionální podporu v oblasti finančního plánování a hodnocení. Kontakt.

 

Získejte cenné informace o nejnovějších novinkách ve světě fúzí a akvizic

Přihlaste se k odběru měsíčních novinek