Jak vypočítat čistý dluh společnosti: Klíčový prvek pro ocenění firmy

3. 5. 2024

man working with paper in office

Ocenění společnosti je komplexní proces, který vyžaduje detailní porozumění finanční struktuře podniku. Jedním z klíčových aspektů, který se používá při výnosové metodě hodnocení, je výpočet čistého dluhu.

Tento článek vám poskytne ucelený náhled na to, jak správně spočítat čistý dluh, což je zásadní pro stanovení reálné hodnoty firmy.

Co je to čistý dluh?

Čistý dluh, známý v anglické terminologii jako „Net Debt“, představuje rozdíl mezi všemi závazky společnosti a jejími likvidními prostředky. V české literatuře můžeme často narazit na pojmy jako čisté pohotové prostředky nebo čistý pracovní kapitál, které v podstatě pracují se stejnými hodnotami, avšak s obraceným způsobem výpočtu. Tedy hodnota se bude lišit znaménkem. Podrobnější pohled na proces ocenění společnosti naleznete v článku Ocenění firmy při prodeji společnosti, který vysvětluje klíčové kroky a metodiky.

Základy výpočtu

Výpočet čistého dluhu se začíná identifikací všech závazků společnosti, které lze najít v rozvaze v položkách dlouhodobých a krátkodobých závazků. Od těchto závazků se následně odečtou likvidní prostředky, mezi které patří:

  • Peníze na účtech a v hotovosti
  • Krátkodobé pohledávky
  • Krátkodobý finanční majetek

Je důležité pochopit, že některé položky, jako jsou zásoby či dlouhodobé pohledávky, se do likvidních prostředků nezapočítávají, protože nejsou ihned dostupné k pokrytí závazků.

Obecný vzorec pro výpočet čistého dluhu:

Čistý dluh = Celkové závazky - Celkové likvidní prostředky

Příklad výpočtu čistého dluhu

Pro lepší porozumění se podívejme na konkrétní příklad:

KategorieČástka (Kč)
Dlouhodobé závazky23,600
Krátkodobé závazky42,000
Celkové závazky65,600
Peněžní prostředky1,700
Krátkodobé pohledávky16,400
Krátkodobý finanční majetek500
Celkové likvidní prostředky18,600
Čistý dluh47,000

Pokud by výsledek byl záporný, znamenalo by to, že firma má více likvidních prostředků než závazků, což svědčí o vysoké finanční nezávislosti a stabilitě. Tento faktor by měl být zohledněn při stanovování kupní ceny v rámci akvizicí.

Závěr

Správný výpočet čistého dluhu je nezbytný pro adekvátní ocenění firmy, zejména při přípravě na fúze a akvizice. Poskytuje investičním analytikům a potenciálním kupcům jasnější obraz o finančním zdraví a hodnotě společnosti. Pro další interaktivní pochopení ocenění firmy a možnost okamžitého výpočtu hodnoty vaší společnosti navštivte Kalkulačku hodnoty firmy.