Likvidita společnosti: Klíčový ukazatel finančního zdraví a efektivity

2. 8. 2023

likvidita članek

Přeměna aktiv na peníze je pro každou společnost nezbytná pro pokrytí svých závazků včas a efektivně. Likvidita společnosti je klíčovým ukazatelem, který přináší důležité informace o finančním zdraví a schopnosti podniku reagovat na tržní výzvy.

VSV tomto článku vám likviditu představím podrobně a podíváme se na různé typy likvidity, jak je měřit a interpretovat.

Jak spočítat likviditu společnosti?

Likvidita je důležitým ekonomickým termínem, který se používá ve finanční analýze. Jak již bylo řečeno výše, vyjadřuje schopnost firmy přeměnit svá aktiva na peníze. Díky tomu dokáže firma rychle reagovat na aktuální situaci.

Pokud se bavíme o likviditě jako ukazateli, můžeme rozlišit tyto 3 základní typy likvidity:

Co to znamená?

Nejprve zabrusme trošku do teorie, abych vám připomněl, co představují jednotlivé proměnné:

  • Oběžná aktiva, jsou taková aktiva, která jsou relativně snadno přeměnitelná na hotovost během jednoho obchodního cyklu, obvykle do jednoho roku. Příklady oběžných aktiv zahrnují hotovost, krátkodobé investice, pohledávky od zákazníků a zásoby.
  • Krátkodobé závazky jsou finanční závazky, které mají být splaceny do jednoho roku. Mohou zahrnovat například dodavatelské dluhy, platby za krátkodobé půjčky nebo neuhrazené účty.
  • Zásoby představují materiály, které společnost drží ve fyzické podobě a které jsou určeny k prodeji nebo zpracování. Zásoby mohou zahrnovat suroviny, nedokončené výrobky nebo hotové výrobky. V článku se uvádí, že při výpočtu pohotové likvidity se odečítají zásoby od oběžných aktiv.

Při vyhodnocování likvidity společnosti je důležité mít na paměti několik dalších faktorů. Například odvětví, ve kterém společnost působí, může ovlivnit to, co je považováno za přijatelnou úroveň likvidity.

Vysoká likvidita VS Nízká likvidita

Vysoká likvidita může být v některých odvětvích neefektivní, zatímco v jiných může být žádoucí. Například v odvětví informačních technologií vyšší likvidita preferována, zatímco ve výrobním odvětví převažuje snaha využívat majetek na maximum a oběžná aktiva jsou koncentrována v zásobách.

Nízká likvidita firmy obecně snižuje rychlost reagování firmy na hrozby a příležitosti nastávající na trhu. Firma s dostatečným svobodným kapitálem může rychleji provádět operace, například nákup dalšího materiálu nebo výzkum a vývoj v nové oblasti.

Ukazatel likvidity je také výrazný signál pro odhalení blížícího se bankrotu. Když se běžná likvidita propadá pod hodnotu 1, znamená to totiž, že se firma nachází v krizové situaci a pro pokrytí závazků bude pravděpodobně nutné prodat dlouhodobý majetek za podprůměrnou cenu. Více tipů na problémy, na které můžete narazit při koupi firmy, získáte zde.

Vysoká likvidita naopak svědčí o finančním zdraví podniku, ale zároveň to nemusí znamenat, že firma hospodaří efektivně. Volné prostředky by firma měla využívat k obnově, rozšiřování a hledání dalších příležitostí na trhu a svůj majetek pomocí investic nadále zhodnocovat. Příliš vysoká míra peněžních prostředků na účtu firmy naznačuje, že firma nemá kam peníze investovat.

Na co dávat pozor?

Kromě uvedených ukazatelů likvidity, které zahrnují krátkodobé závazky, je také důležité brát v potaz dlouhodobé závazky při komplexní analýze. Při výpočtu běžné likvidity se používají hodnoty aktiv, jako jsou zásoby a pohledávky, avšak ty nemusí vždy odpovídat reálné tržní ceně, a při nutnosti splácení závazků může dojít ke ztrátám při jejich prodeji.

Kromě toho existují další sekundární ukazatele likvidity, jako je čistý pracovní kapitál, který je vypočítán jako rozdíl mezi oběžnými aktivy a krátkodobými závazky, a doba obratu závazků, která se počítá jako poměr závazků a tržeb. Nezapomínáme taky na Cash-flow firmy, o jeho využiti v praxe přečtete v našem článku. 

 

Dokážete si spočítat, jaká je aktuální likvidita vaší společnosti? Pomohl vám článek udělat si lepší obrázek o finanční analýze podniku?
Pokud právě řešíte, jak optimalizovat likviditu, aby firma byla v nejlepší kondici před plánovaným prodejem, neváhejte se na mě obrátit na telefonním čísle 602 974 689 nebo na e-mailu jiri@galikin.cz.

Rád vám pomohu k tomu, abyste lépe rozuměli finančnímu zdraví svého byznysu.

    Máte konkrétní případ? Zeptejte se