Požadavky na dokumenty pro finanční Due diligence

9. 1. 2018

Poslední fáze akvizičního procesu je finanční Due Diligence kupované společnosti. Prodávající a kupující  se shodli na indikativní nabídce a investor nyní potřebuje prověřit ekonomické dokumenty v kupované společnosti. Našim klientům

Poslední fáze akvizičního procesu je finanční Due Diligence kupované společnosti. Prodávající a kupující  se shodli na indikativní nabídce a investor nyní potřebuje prověřit ekonomické dokumenty v kupované společnosti. Našim klientům doporučujeme prověřit všechny nezbytné dokumenty.

a)

Účetní závěrka v daném rozsahu, výsledek hospodaření, rozvaha, předvaha s počátečními stavy, obraty MD, obraty DAL, konečný stav, cashflow a pohyby vlastního kapitálu 3 roky nazpět.

b)

Zpráva auditora, kontakty na auditorské společnosti, které provedly ověření účetních závěrek v případě, že účetní závěrka byla ověřena auditorem

c)

Hlavní účetní kniha 3 roky nazpět + aktuální

d)

Inventarizace účtů připravené pro účetní závěrky

e)

Aktuální salda pohledávek a závazků.

f)

Struktura pohledávek a závazků v bankovní časové struktuře (ve splatnosti, 30, 60, 90 a více jak 120 dní po splatnosti)

g)

Sestavu majetku, ve formátu označení majetku, odpisové skupiny, odpisy účetní, daňové, zůstatková cena účetní a daňová

h)

Sestava veškerých úbytků a přírůstků majetku, plán investic

i)

Interní směrnice všech účetních jednotek, které byly použity v rozhodných obdobích

j)

Jakékoliv odhady majetku jestliže byly uskutečněny v rozhodných obdobích

k)

Seznam všech závazků a poskytnutých garancí mimo bilanci společností

l)

Kompletní seznam zásob, identifikace neobrátkových zásob, identifikace veškerých zásob, kde za poslední tři měsíce nebyl žádný pohyb na skladové kartě

m)

Tabulku všech top 20 odběratelů / zíkazníků

n)

Tabulku top 20 dodavatelů

o)

Tabulka všech zaměstnanců a organizační schéma, s popisem jejich pracovního zařazení a výše jejich fixní a variabilní mzdy

p)

Seznam nepotřebného majetku, pokud existuje

q)

Analýza tržeb za jednotlivé provozy, ve struktuře dle jednotlivých komodit

r)

Veškeré úvěrové smlouvy a jejich podmínky aktuální

s)

Seznam přijatých dotací s doplněním informací o jejich využití, výstupní analýzu státní kontroly.

Daňové Due Diligence

a)

Daňová přiznání k dani z příjmu právnických osob za poslední tři roky

b)

Veškeré protokoly o zpracování přiznání zpracovaných daňovým poradcem, či jiná komunikace mezi účetními jednotkami a daňovým poradcem

c)

Protokoly provedených kontrol, či místních šetření správcem daně

d)

Platební výměry, či jiné rozhodnutí správce daně

e)

Daňová přiznání k dani z nemovitostí, které jsou na aktuální majetek

f)

Daňová přiznání k DPH a to včetně záznamních povinností (souhrnné hlášení, kontrolní hlášení) za posledních 12 měsíců

g)

Vedení nákladů společníků, či jiných optimalizací provedených za poslední 3 roky

h)

Potvrzení o bezdlužnosti Finanční úřad, OSSZ, zdravotní pojištění aktuální

Úskalí a rizika Due Diligence

Vždy jsou zde rizika při provedení Due Diligence a ne všechny náležitosti lze mít pod kontrolou. Mezi ně patří například:

  • Reklamace

Nikdy si nemůžete být jisti, že během uzavírání akvizičního obchodu nedojde k reklamaci zboží, které může mít výrazný podíl na obratu společnosti.

  • Vymáhání pohledávek