20 klíčových aktivit procesu Due diligence

9. 2. 2017

Fúze a akvizice typicky zahrnuje značné množství požadavků due diligence ze strany kupujícího.

Předtím než se kupující rozhodne k uskutečnění akvizice, potřebuje se utvrdit co je předmětem koupě a že ve společnosti nejsou schovaní kostlivci ve skříni, jako potenciální závazky, problematické smlouvy, soudní spory, rizika a problémy duševního vlastnictví a ještě mnohem více.

To platí zejména u akvizic soukromých společnosti, které nebyly předmětem kontroly veřejných činitelů a u kterých má kupující málou (pokud vůbec) schopnost získat informace z veřejných zdrojů.

Dále uvedu přehled nejvýznamnějších právních a podnikatelských Due diligence aktivit, které jsou spojeny s typickou M&A (merge And acquisition) transakcí. Pečlivým plánováním těchto aktivit a správným předvídáním budou kupující a prodávající lépe připraveni na úspěšné dokončení transakce.

1. Finanční záležitosti

Kupující se bude zabývat všemi historickými účetními uzávěrkami cílové společnosti a souvisejícími finančními ukazateli. Témata dotazů budou zahrnovat následující:

 • Co roční, čtvrtletní a měsíční účetní závěrky společnosti za poslední tři roky prozradí o její finanční výkonnosti a stavu?
 • Je účetní závěrka společnosti auditovaná a pokud ano, na jak dlouho?
 • Jsou v účetní závěrce uvedené veškeré závazky společnosti, současné i podmíněné?
 • Jsou marže společnosti rostoucí nebo se zhoršuji?
 • Jsou očekávani a predikce společnosti do budoucna rozumné a věrohodné?
 • Jaký bude potřebný kapitál pro další pokračování fungování společnosti?
 • Jaké kapitálové výdaje a investice budou muset být proveden pro pokračování růstu společnosti?
 • Jaké jsou investiční závazky společnosti?
 • Jaký je stav majetku a zástavní práva na něm?
 • Jaké má firma zadlužení do kdy mají být závazky splaceny?
 • Jaké má firma pohledávky a s jakou splatnosti?
 • Jaká je Ebitda společnosti a byla spočítána korektně?
 • Má společnost dostatek finančních prostředků na pokračováni v běžném provozu a pokryje své náklady do dokončení akvizice?

2.Technologie

Kupující se bude velmi zajímat o rozsahu a kvalitě technologií cílové společnosti. V Due diligence se často zaměřují na následující oblasti:

 • Jaké tuzemské a zahraniční patenty má společnost?
 • Podnikla společnost přiměřeně kroky k ochraně těchto patentů?
 • Jaké má společnost registrovány obchodní značky?
 • Jsou chráněné autorskými právy výrobky a materiály používané a vlastněné firmou?
 • Má společnost obchodní tajemství a jaké podnikla kroky k jejich ochraně?
 • Porušuje společnost autorské práva třetích stran?
 • Je společnost v soudním sporu a autorská práva?
 • K jakým technologiím má společnost licence a jak rozhodující jsou pro podnikání?
 • Má společnost nějaký open source software ve svých produktech?
 • Jaký software společnost používá a kolik má k němu licenci?
 • Existují nějaké další zástavní práva nebo věčná břemena ve společnosti?

3. Zákazníci / prodej

Kupující bude chtít plně pochopit základnu zákazníků cílové společnosti včetně největších zákazníků, stejně jako prodejní kanály. Témata dotazů budou zahrnovat následující:

 • Kdo jsou top 20 zákazníci a jaké příjmy jsou generovány z každého z nich?
 • Existují nějaké problémy a rizika spojené se zákazníky?
 • Mohou vzniknout nějaké problémy se zákazníky po akvizici společnosti?
 • Jak jsou zákazníci spokojeni se společností?
 • Jaké jsou obchodní podmínky a politika při reklamačním procesu?
 • Jak jsou motivováni prodejci?
 • Jaká je sezónost tržeb a v Aiken období je největší propad?

4. Synergie s kupujícím

Kupující se nezajímá pouze o to, jak se bude dařit cílové firmě jako samostatné jednotce. Bude chtít pochopit do jaké míry bude společnost strategicky zapadat do širší organizace kupujícího. Otázky na téma synergie společností:

 • Bude existovat strategická synergie společností? Na základě historického obchodního vztahu nebo se jedná o neprokázaná budoucí očekávání?
 • Může společnost poskytnout produkty, služby a technologie, které kupující nemá?
 • Poskytne společnost klíčové zaměstnance? Pokud ano, jaká je pravděpodobnost setrvání zaměstnanců po akvizici?
 • Jaké kroky musí být provedeny pro integraci kupované firmy a jak to bude náročné na kapitál?
 • Jak se vylepší příjmy po akvizici?

5. Smlouvy

Jeden z časově nejnáročnějších a kritických součástí Due diligence je přezkoumání všech kontraktů, smluv a závazků cílové společnosti. Kategorie smluv, které je důležité prověřit zahrnují následující:

 • Záruky, půjčky a úvěrové smlouvy
 • Zákaznické a dodavatelské smlouvy
 • Dohody o partnerství a provozní smlouvy
 • Dohody o vypořádání
 • Předchozí akviziční smlouvy
 • Leasing
 • Pracovní smlouvy
 • Dohody a smlouvy, které omezují schopnost společnosti soutěžit v daném oboru podnikání
 • Pronájmy nemovitostí a kupní smlouvy
 • Licenční smlouvy
 • Plné moci
 • Franšízové dohody
 • Distribuce, obchodní zastoupení nebo reklamní smlouvy

6. Zaměstnanci a management

Kupující bude chtít zkontrolovat celou řadu otázek, týkajících se kvality managementu a zaměstnanců kupované společnosti:

 • Organizace managementu
 • Souhrn všech pracovních postupů
 • Ředitelé a klíčoví zaměstnanci s vazbami ve firmě
 • Platy a benefity zaměstnanců za poslední roky
 • Shrnutí zaměstnaneckých výhod, podíly na zisku a odměny
 • Motivační programy pro zaměstnance
 • Manuály a pracovní postupy zaměstnanců
 • Jsou někteří zaměstnanci v trestním řízení nebo soudním sporu?
 • Plány týkající se dovolených, pracovních neschopností, vzdělávání a jiných výhod.
 • Pojistné smlouvy
 • Jak se bude řešit případné odstupné zaměstnanců při realizace akvizice?

7. Soudní spory

Přehled všech soudních sporů (minulé, aktuální i potenciální), arbitráže nebo regulační řízení. Toto hodnocení bude obsahovat následující:

 • Podané nebo probíhající soudní spory, spolu se všemi stížnostmi třetích stran
 • Podmínky vypořádání soudních sporů
 • Pohledávky, které hrozí proti společnosti
 • Vyhlášky, příkazy a rozsudky vůči společnosti
 • Kdo je externím poradcem společnosti v soudních řízeních?

8. Daně

Daňové Due diligence je rozhodující v závislosti na historickém provozu společnosti. Pochopení řešení daňové politiky společnosti a přínos pro kupujícího je pro investory důležitý. Daňové Due diligence bude často zahrnovat přezkoumání následujících aspektů:

 • Daňová přiznání v posledních pěti letech.
 • Komunikace s finančním úřadem ohledně klíčových daňových položek
 • Čisté provozní ztráty

9. Antimonopolní a regulačních otázky

Antimonopolní zákony a regulační kontrola akvizic v posledních letech narůstá. Kupující bude chtít posoudit antimonopolní nebo regulační vliv na akvizici:

 • V případě že kupující je konkurentem cílové společnosti, bude chtít pochopit všechny omezení spojené s akvizicí
 • Analýza rozsahu jakýchkoliv antimonopolních otázek
 • V případě že společnost je v regulovaném odvětví, které vyžaduje souhlas regulátoru s akvizicí, bude kupující chtít znát postup pro získání souhlasu k akvizici.

10. Pojištění

V každém akvizici, bude kupující chtít, aby se provedla revize klíčových pojistných smluv podnikání cílové společnosti, včetně:

 • Jak je společnost pojištěna?
 • Pojištění obecné odpovědnosti za škodu
 • Pojištění strojů a dopravních prostředků
 • Zdravotní pojištění
 • Pojištění odpovědnosti zaměstnance
 • Kompenzace pojištění pracovníka

11. Obecné korporátní záležitosti

Právní zástupci na straně kupujícího vždy provedou pečlivou revizi organizačních dokumentů a obecných firemních záznamů cílové společnosti:

 • Výpis z obchodního rejstříku
 • Seznam dceřiných společností a jejich příslušných dokumentů
 • Seznam zemí, ve kterých společnost podniká
 • Seznam současných úředníků a vedoucích oddělení
 • Seznam všech držitelů cenných papírů
 • Granty a souviející plány
 • Akcionáři a hlasovací práva
 • Dohody o vyplácení dividend
 • Důkaz, že cenné papíry byly řádně vydávány v souladu s platnými zákony o cenných papírech
 • Zápisy ze schůzí akcionářů
 • Zápisy ze zasedání představenstva společnosti.

12. Otázky životního prostředí

Kupující bude chtít analyzovat všechny potenciální problémy v oblasti ochrany životního prostředí, kterým cílová společnost může čelit. Rozsah bude záviset na povaze podnikání. Tam, kde se provádí přezkoumání stavu vlivu na životního prostředí, bude typicky zahrnovat přezkoumání následujících možností:

 • Ekologiské audity, zprávy a záznamy. Včetně výsledků případných soudních řízení
 • Nebezpečné látky používané ve společnosti
 • Enviromentální povolení a licence
 • Komunikace s příslušnými úřady
 • Veškeré právní spory, nároky a vyšetřování
 • Případné odstraňování ekologických zátěží
 • Použití ropných produktů, kromě pohonných hmot.

13. Transakce se spřízněnými subjekty

Kupující bude mít zájem pochopit rozsah případných „spřízněných“ transakcí, například dohod nebo ujednání mezi cílovou společností a jakéhokoliv subjektu jako ředitel, akcionář, nebo zaměstnanci, včetně následujících:

 • Jakýkoli přímý nebo nepřímý podíl zaměstnance, úředníka nebo akcionáře společnosti, který obchoduje s firmou.
 • Veškeré dohody s úředníky, zaměstnanci nebo akcionáři, který má nárok na náhradu škody
 • Majetkové vztahy, výše zmíněných subjektů, s cílovou společností

14. Předpisy a dodržování zákonů

Kupující bude mít zájem o porozumění, do jaké míry cílová společnost podléhá a plní regulační požadavky, mimo jiné přezkoumá následujících možností:

 • Komunikace s vládními subjekty. Zprávy, dokumentace s jakoukoli organizací nebo agenturou
 • Probíhající nebo hrozící vládní vyšetřování
 • Dokumenty prokazující jakékoli certifikace pro plnění požadavků týkajících se regulačních norem společnosti
 • Zprávy o zatížení a náklady na dodržování právních předpisů

15. Majetek

Přehled veškerého majetku ve vlastnictví cílové společnosti, nebo jinak použitý majetek k podnikání. Což je nezbytnou součástí každého due diligence, k takovému přezkoumání náleží:

 • Seznam nemovitostí
 • Leasingy nemovitostí
 • Úvěry a hypotéky
 • Podíly na nemovitostech
 • Pronájmy nemovitostí
 • Podmíněné dohody o prodeji
 • Operativní leasing

16. Výroba a produkce

V závislosti na povaze podnikání cílové společnosti, bude kupující často přezkoumávat souvislosti s výrobou a produkcí:

 • Seznam nejvýznamnějších subdodavatelů společnosti, včetně objemu a rozpadu na podíly dodávaných materiálů
 • Měsíční výrobní objem s rozpadem na jednotlivé produkty
 • Plán nevyřízených objednávek zákazníků s termíny realizace
 • Seznam zásob
 • Dodávky používaných materiálů, které jsou nedostatkovým zbožím
 • Výrobní programy jednotlivých produktů a vzorové smlouvy se zákazníky
 • Informace o nedokončené výrobě
 • Všechny dohody a další opatření, které se vztahují k výzkumu, vývoji a výrobě, včetně testování.

17. Marketing

Kupující bude chtít pochopit marketingovou strategii podniku a realizaci PR

 • Marketingové oddělení – složení týmu
 • Externí agentury
 • Rozpočet na marketing
 • Corporate identity, katalogy
 • Všechny ostatní dokumenty týkající se uvedení výrobků na trh
 • Tiskové zprávy týkající se společnosti

18. Konkurenčním prostředí

Kupující bude chtít pochopit konkurenční prostředí, ve kterém podniká cílová společnost, včetně získávání informací o následujícím:

 • Hlavní konkurenční subjekty na trhu
 • Technologie, které zvýhodňují pozici na trhu oproti konurenci
 • Technologie, které způsobují zaostávání za konkurencí
 • Výhody a nevýhody produktů společnosti v porovnání s konkurencí

19. Software

Kupujícího bude zajímat jaký informační systém společnost používá, včetně dalších nástrojů pro výrovu. IT Due diligence bude řešit tyto otázky:

 • Druh informačního systému a do jaké míry se používá k výrobě
 • Účetní software
 • Konstrukční programy a ostatní software
 • Jak je nastaveno procesní řízení ve firmě
 • Počet a ceny jednotlivých licencí
 • Cloudové úložiště pro výměnu Due diligence dokumentů mezi prodávajícím a kupujícím

20. Harmonogram akvizice

Součástí jakékoliv M&A transakce je vypracování časového harmonogramu zveřejňování informací a dat pro klíčová témata Due diligence popsaných výše. Kupující a prodávajíce musí identifikovat informace, které se mají připravit. Pečlivá příprava tohoto harmonogramu je nesmírně důležitá pro hladký průběh akvizice. Je záhodno aby se prodávající připravoval na poskytnutí informací již před zahájením procesu.

 • Plán dodání a zpřístupnění informací, se zárukou jejich kvality
 • Mají všechny dokumenty a data časový plán přípravy a zvěřejnění?
 • Byly uvedeny všechny vydané a čekající patenty?
 • Jsou některé významné kontrakty ovlivněny procesem akvizice?
 • Jak budou aktualizovány soudní spory vázané k procesu akvizice?
 • Existují-li nějaká zástavní práva, jak budou vyřešena do uskutečnění akvizice?
 • Existují nějaké neobvyklé pracovní smlouvy?
 • Má plán poskytování informací nějaké limity na požadavky ze strany kupujícího?

Závěr

M&A transakce obvykle zahrnuje značné množství Due diligence prověření ze strany kupujícího. Bude-li prodávající pečlivě připraven na poskytnutí informací, zajistí to hladký průběh procesu akvizice. Správně sestavené Due diligence by mělo chránit obě strany, před riziky procesu.