Vypočítajte trhovú hodnotu svojej spoločnosti

5. 6. 2024

Výpočty sú vo všeobecnosti založené na metóde budúcich príjmov. Pripravil som online tabuľku, ktorá funguje na základe tejto metódy a poskytne vám informáciu o tom, aká je trhová hodnota vášho

Výpočty sú vo všeobecnosti založené na metóde budúcich príjmov. Pripravil som online tabuľku, ktorá funguje na základe tejto metódy a poskytne vám informáciu o tom, aká je trhová hodnota vášho podniku.

Musím vopred zdôrazniť, že hodnota, ktorú vám softvér vypočíta, je naozaj len orientačná. každý podnik je iný a do ocenenia často vstupujú faktory, ako sú nehnuteľný majetok, zásoby materiálu, patenty a samozrejme aktuálny dopyt v určitých odvetviach. Všetky tieto parametre nie je možné zahrnúť do jednoduchej tabuľky, ale pre prvotnú predstavu by vám mala dobre poslúžiť.

Kalkulátor na výpočet hodnoty podniku

Zadajte ekonomické údaje v tis. Eur

Odpisy (v tis. Eur)Hospodársky výsledok pred zdanením (v tis. Eur)
Rok 2023
Rok 2022
Rok 2021
Rok 2023
Peniaze na účtoch (v tis. Eur)
Záväzky voči úverovým inštitúciám (v tis. Eur)

Vyberte odvetvie svojho podnikania

Charakterizujte odvetvie a stav spoločnosti

Trhová hodnota spoločnosti

tis. Eur